กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

สาระน่ารู้

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

กลุ่ม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท. พ.ศ. 2560

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบฯ ตาม เพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่ อาสาสมัคร ( อปพร.) ในสังกัด อปท.ทั่วราชอาณาจักร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24992 ครั้ง