กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

สาระน่ารู้

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

กลุ่ม

ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

ระเบียบเงินทดรองราชการและหลักเกณฑ์วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24995 ครั้ง