กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

สาระน่ารู้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการหรือการดำเนินการต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ
   smiley คลิ๊กเพื่อดูระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรม ปภ.smiley


  ตาม Link นี้ http://sri.disaster.go.th/inner.DPMSRI-3.69/download/menu_7092/
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24993 ครั้ง