กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม
11/4/2565
กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยรถชีวนิรภัยพระราชทาน และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

9 รูปภาพ
27 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3677 ครั้ง