กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีjเกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
นายชำนาญ แตงจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้ช่วยสำนักงานและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน จำนวน 6 จุดบริการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
เวลา 08.30 น. นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาวงศ์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดบ้านรี ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี นำเรือท้องแบนสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสระบุรี ตำบลปากเรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
สาระน่ารู้
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการหรือการดำเนินการต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ
ระเบียบเงินทดรองราชการและหลักเกณฑ์วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบฯ ตาม เพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่ อาสาสมัคร ( อปพร.) ในสังกัด อปท.ทั่วราชอาณาจักร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24797 ครั้ง