กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ความเป็นมา

                                                                                                        

 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 

สังกัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

            ตามพระราชกฤษฎีกาโอนภารกิจบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ให้โอนบรรดา

กิจการอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง

และอัตรากำลังของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรา 101 มาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย โดยให้มีอำนาจหน้าที่และส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2545  และเนื่องจากตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัยดังกล่าวมิได้กำหนดให้มีส่วนราชการประจำจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ดังนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยเขต 1-12 เป็นไป

ด้วยความมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นในจังหวัด จึงได้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น

เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2546
 
            กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีคำสั่ง ที่ 043/2546 ลงวันที่

7 กุมภาพันธ์ 2546 และคำสั่ง ที่ 101/2546 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546 แต่งตั้งข้าราชการ

และลูกจ้างประจำมาปฏิบัติราชการประจำจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์ฯเขต
เป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 620 ครั้ง