กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ประกาศภัยพิบัติ

สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม
1 2
5/11/2564
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปี 2564 รวม 11 อำเภอ 45 ตำบล 216 หมู่บ้าน 10 ชุมชน
5/11/2564
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 รวม 11 อำเภอ 45 ตำบล 216 หมู่บ้าน 10 ชุมชน
4/6/2563
ด้วยได้เกิดสาธารณภัย (วาตภัย) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,5,8 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10 คน 10 ครัวเรือน จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยฯ
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4962 ครั้ง