กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1103 ครั้ง