กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

สาระน่ารู้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ

กลุ่ม
15/9/2563
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการหรือการดำเนินการต่างๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 24994 ครั้ง