กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมประจำวันสำนักงานปภ.สระบุรี

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
25/1/2566
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนีย์ พุ่มพวง ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (กอ.รมน.) โครงการอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ณ บ้านแพะตีนเดง หมู่ที่ 4 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
6/9/2565
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางพัฒนิดา เพ็ญสุทธิชาติบุตร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และ นางสาวกรรัสวฎี กฤตชยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ และเจ้าหน้าที่ มอบถุงสิ่งของสำรองจ่ายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป
6/9/2565
วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์ พุ่มพวง ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี (ปภ.) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อให้การประสานการปฏิบัติได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ณ ห้องประชุมป่าสักธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
30/8/2565
เวลา 13.00-16.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางพัฒนิดา เพ็งสุทธิชาติบุตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์ พุ่มพวง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรยายให้ความรู้โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อวิชา 1) บทบาทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.(อำเภอ) ก.ช.ภ.จ.(จังหวัด) ตามระเบียบกระทรวงการคลังและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3153 ครั้ง