กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ช่วงเทศกาลปีใหม่

ปี 2564

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 75 ครั้ง