กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปี 2565

กลุ่ม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 186 ครั้ง