กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

อปพร.

อปพร.64

กลุ่ม
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำวุฒิบัตรฯ และบัตรประจำตัว อปพร.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. ของ อปท. พ.ศ. 2560
การมอบหมาย อปพร. ร่วมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ดาวน์โหลด :
หนังสือสงอำเภอ.pdf ( 0.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
การมอบหมาย อปพร.ร่วมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ดาวน์โหลด :
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.pdf ( 1.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.pdf ( 0.54 MB ) ( ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.pdf ( 0.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)


1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 206 ครั้ง