กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7

โครงสร้างองค์กร

กลุ่ม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 392/2560 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 443/2558 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1679 ครั้ง