กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

นโยบายหรือการตีความ

กลุ่ม
นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560-2564
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 439 ครั้ง